Almindelige lejebetingelser

 

 1.  Sælvigbugtens Camping indestår for rigtigheden af beskrivelse af campinghytten /værelset.
 1. Den ansvarlige lejer skal selv bebo campinghytten/værelset – der må ikke ske videreudlejning til 3. mand.
 1.  Sælvigbugtens Camping påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader, men vil drage omsorg for, at skaden udbedres hurtigst muligt efter anmeldelsen.
 1. Sælvigbugtens Camping påtager sig intet ansvar i forbindelse med evt. forekomst af insekter (myrer, ørentvister m.v.) i campinghytten/-værelset.
 1. Lejeren er ansvarlig for det lejede og erstatningspligtig for evt. skader forvoldt på campinghytten/-værelset eller inventaret i lejeperioden. Evt. skader skal inden afrejsen anmeldes til udlejer.
 1. Renholdelse af det lejede påhviler lejer. Ved fraflytning skal såvel campinghytten/-værelset som inventaret afleveres i samme rengjorte stand som ved overtagelsen.

      Evt. nødvendig rengøring vil kunne fortages for lejers regning, hvis denne ikke har indhentet udlejers godkendelse inden afrejsen.

 1. Gældende lejebetingelser:
 2. A)   Annulleres et lejemål senest 2 måneder før lejemålets påbegyndelse, forbeholder Sælvigbugtens Camping sig ret til at beregne et ekspeditionsgebyr på 10% af lejemålets samlede pris, dog mindst svarende til prisen for 1 døgn.
 1. B)   Ved annullering senere end 2 måneder før lejemålets påbegyndelse, men tidligere end 14 dage før lejemåletspåbegyndelse, forbeholder Sælvigbugtens Camping sig ret til at beregne 50% af lejemålets samlede pris.
 1. E)Ved annullering senere end 14 dage før lejemålets påbegyndelse, forbeholder Sælvigbugtens Camping sig ret til at beregne lejemålets fulde pris. (NB! Lejer kan ved eget forsikringsselskab sikre sig, mod udgifter i forbindelse med pludseligt opstået sygdom).
 1. D)   Såfremt Sælvigbugtens Camping genudlejer det lejede indenfor det annullerede lejemåls varighed, vil det derved indvundne beløb med fradrag af det i pkt. 8A nævnte ekspeditionsgebyr naturligvis blive refunderet.
 1. E)Annulleringen anses at have fundet sted fra det tidspunkt, den skriftligt er kommet Sælvigbugtens Camping i hænde.
 1. F)   Hvis den lejede campinghytte/-værelse fraflyttes før lejemålet udløber, har lejeren intet krav på tilbagebetaling af nogen del af lejen. Det samme gør sig gældende, såfremt lejeren ikke når frem til lejemålets påbegyndelse.
 1. Campingreglementet samt lejrchefens anvisninger skal overholdes.
 1. Alle priser er inkl.25% moms. Der tages forbehold for moms- og afgiftsforhøjelser.
 1. Ved evt. uoverensstemmelser mellem lejer og Sælvigbugtens Camping m.h.t..lejemålet gælder dansk rets almindelige regler.

Book plads

Ferie med masser af frisk luft krydret med lidt komfort